با توجه به نوسانات قیمت ارز قبل از خرید با فروشگاه هماهنگی فرمایید.